Szállás minősítés

A minősítés menete:

  1. 1./ A pályázó a honlapról letölti a minősítés kritériumrendszerét, áttanulmányozza annak valamennyi elemét, majd önvizsgálat alapján eldönti, hogy szálláshelye alkalmas-e vagy alkalmassá tehető-e valamelyik – koronával szimbolizált – kategória elnyerésére.
  2. 2./ A pályázó letölti a honlapról a pályázati adatlapot és alaposan tanulmányozza a pályázattal járó kötelezettségeket.
  3. 3./ A pályázó az elvégzett önminősítés valamint a pályázati díj befizetése után benyújtja pályázatát a MOSZ központnak (8798 Zalabér, Rákóczi út 29.), majd az irodavezető a rögzítés után küldi az illetékes koordinátornak.
  4. 4./ A koordinátor egyeztet a pályázóval a minősítés időpontjáról, kijelöli és értesíti a minősítőket, visszajelzési kötelezettség mellett, a gazdaságossági és az összeférhetetlenségi szempontok előzetes, alapos vizsgálata alapján.
  5. 5./ A minősítők elvégzik a helyszíni kontrollt, amely a megpályázott kategória és a tényleges helyzet összevetését jelenti.
  6. 6./ A minősítők a szemle eredményét megküldik a koordinátor részére.
  7. 7./A koordinátor a komplett pályázati anyagot a minősítők által rögzített megfelelési eredménnyel együttesen eljuttatja a MOSZ Minősítő Bizottsága részére.
  8. 8./ A MOSZ Minősítő Bizottsága saját ügyrendjében meghatározottak szerint bírálja el a pályázatot.
  9. 9./ A negyedévenként ülésező Bíráló Bizottság ennek ismeretében kiadja a tulajdonát, képező védjegyet.
  10. 10./ A döntésről a pályázó kiértesítésre kerül, egyúttal átveheti a pályázati elbírálás dokumentumát, valamint a védjegyezett táblát.


„Vendégszoba, vendégház, apartman koronával” minősítésének tanúsító védjegye
Működési szabályzat
A védjegy célja
A „vendégszoba, vendégház, apartman koronával” tanúsító védjegy a turizmusért felelős tárca által létrehozott és működtetett tanúsító védjegy, amelynek alapvető célja, hogy – összhangban a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben foglaltakkal – garanciát nyújtson a szálláshelyszolgáltatás-nyújtás minőségének a szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalára. A védjegy tanúsítja, hogy a szolgáltatások minősítése előre meghatározott, a Magánszállásadók Országos Szövetsége által kidolgozott és a turizmusért felelős tárca által jóváhagyott szakmai szempontrendszer alapján történik.
A védjegy további célkitűzései:
- A kiváló minőségű, és jelen működési szabályzatban rögzített minőségi követelményeknek megfelelő szálláshely-szolgáltatást nyújtó szolgáltatók pozitív megkülönböztetése és kiemelése a fenti követelményeknek meg nem felelő, vagy azokat nem vállaló vállalkozásokkal szemben.
- A tudatos fogyasztói (turista) magatartás elősegítése, a tájékozott fogyasztói döntés meghozatalának megkönnyítése.
- A szolgáltatók minőségfejlesztésre, magas színvonalú szolgáltatásnyújtásra valamint értékesítésre, fogyasztó (turista) orientált szemléletre történő ösztönzése.
A kitűzött célok elérése érdekében a védjegy program végrehajtása során mind a védjegyhasználat jogosultságát elnyerni kívánó szolgáltatók, mind az állami és érdekvédelmi szervek, szervezetek tiszteletben kell, hogy tartsák az alábbi elveket:
- A pályázati eljárásában, a védjegyhasználat során, a védjegyhasználat jogszerűségének ellenőrzése körében érvényesülnie kell a szakszerűség, függetlenség és a pártatlanság elvének.
- Az előre rögzített szakmai szempontrendszer alapján a védjegyhasználat jogszerűségét és a minősítési kritériumok fennállását rendszeres időszaki ellenőrzés garantálja.
- A védjegyhasználat jogát megszerző szolgáltatók együttműködnek az ellenőrzést, felülvizsgálatot végző szervekkel, nem akadályozzák a használat ellenőrizhetőségét.
- Valamennyi pályázó vállalja, hogy a rögzített követelmények be nem tartása, jogszabályellenes magatartás, jelen működési szabályzatba ütköző védjegyhasználat esetén a védjegyhasználat visszavonható.
- Mind a védjegyhasználatra pályázat útján jogosultságot szerzett, mind a jogosultságot elvesztett vállalkozások neve folyamatosan nyilvánosságra kerül.
- Valamennyi pályázótól elvárt a minőség- és fogyasztó (turista) orientált szemlélet kialakítása.
A „vendégszoba, vendégház, apartman koronával” tanúsító védjegy jelen működési szabályzata megfelel valamennyi, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 101. § (5) bekezdésében foglalt előírásnak.

1. A tanúsító védjegy leírása
1.1. A védjegy grafikus megjelenítése
1. sz. melléklet
1.2. A védjegy felirata: NEMZETI TANÚSÍTÓ VÉDJEGY, Magánszállásadók Országos Szövetségének emblémája, egyéb szálláshely típusa szerint + korona felirat
1.3. A védjegy összetevői, leírás: A védjegy megközelítőleg A4-es befoglaló méretű. Anyaga: műanyag, óarany színezésű felülettel, az ábrák és betűk, fekete színűek, gravírozott hatásúak. A NEMZETI TANÚSÍTÓ VÉDJEGY felirat alatt a Magánszállásadók Országos Szövetségének emblémája látható. Az alsó rész szolgál a szálláshely típusának, valamint a minősítés során elért kategória megfelelő számú koronával történő jelzésére. Minősítésre kerülő szálláshely típusok felirata a következő: - Minősített Vendégszoba - Minősített Vendégház - Minősített Apartman

2. Védjegyjogosult neve és székhelye
2.1. Magyar Turisztikai Ügynökség (képviseli: dr. Guller Zoltán,vezérigazgató)
2.2.1027  Budapest, Kacsa u. 15-23,
2.3. A védjegy jogosultja a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 19. § (3) bekezdésében és a 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultságait kizárja.

3. A védjegyjogosultság hatálya
A védjegyjogosultság hatálya kiterjed mindazon szolgáltatókra, melyek megfelelnek a pályázati feltételeknek, teljesítik a jelen szabályzatban rögzített minőségi követelményeket, és amelyek tevékenysége kiterjed a védjegyek nemzetközi, Nizzai Megállapodás szerinti osztályozási rendszerének 43. osztályára: Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

4. Minőségi követelmények
4.1. Az egyéb szálláshelyek minősítésének alapkövetelményei A minősítendő egyéb szálláshelynek rendelkeznie kell a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése szerinti egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedéllyel, illetve a tevékenységének végzéséhez szükséges külön jogszabályokban előírt egyéb követelményekkel, melyek meglétének ellenőrzése hatósági jogkörbe tartozik. Az önkéntes pályázati alapon működtetett minőségi védjegyrendszer saját követelményrendszert működtet.
4.2. Egyéb szálláshely szálláshelytípusok:

1. Vendégszoba: lakásnak a vendégek részére elkülönített szobája, egészségügyi helyiségek és konyha.

2. Vendégház: Egy helyrajzi számon szereplő ingatlan, szobák illetve apartmanok együttese.
3. Apartman (egy légterű): a konyha és a hálószoba egy légtérben van. A konyhát és a fürdőszobát kizárólag az apartman vendégei használják. Apartman (egy hálószobás): a hálószoba a konyhától külön helységben van. A konyhát és a fürdőszobát kizárólag az apartman vendégei használják. Apartman (két hálószobás): az apartmanhoz két, külön bejáratú hálószoba tartozik. A konyhát és a fürdőszobát kizárólag az apartman vendégei használják.
4.3. A minősítési rendszer két részből tevődik össze:
- Kategóriánként növekvő alapkövetelményekből
- Pontrendszer szerinti extra szolgáltatásokból
A minősítés alapját az alapkövetelmények jelentik, melyek teljesítése kivétel nélkül kötelező, pontozás nélkül. Az extra szolgáltatások nagy számban, széles skálán kerültek megadásra, annak érdekében, hogy a szállásadóknak adottságaiknak megfelelően nagyobb választási lehetőségük legyen.
I. Kategóriánkénti alapkövetelmények:


* Zajvédő nyílászárók csak a zajos helyeken előírás.
** A csak nyáron üzemelő szálláshelyek fűtése nem előírás, csak ajánlott.
*** Apartmanonként minden kategóriánál saját konyha, fürdőszoba és hűtőszekrény.
Az elért pontszám alapján a minőségi kategória besorolása az alábbiak szerint történik:A tanúsító védjegy elnyerésének feltétele, hogy a benyújtott pályázatot a Bíráló Bizottság az előre meghatározott szakmai követelményrendszer alapján pozitívan értékelje és meghatározza az egyéb szálláshely elnyert minősítését.

5. Tanúsítási szabályok
A védjegy elnyerésére pályázat benyújtásával van lehetőség. A védjegy használati jogosultság iránt önkéntes alapon pályázhat valamennyi, jelen működési szabályzat 7. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő szolgáltató. A védjegy használatára kizárólag védjegyhasználati szerződés alapján, jelen működési szabályzat előírásainak betartása mellett van lehetőség.

6. A minőségtanúsítás szervezete
A védjeggyel kapcsolatos feladatok az alábbi szervek között oszlanak meg.
6.1. Létrehozó szerv: A Nemzetgazdasági Minisztérium (turizmusért felelős tárca), mint a tanúsító védjegy tulajdonosa köteles:
- meghatározni a program működtetésének kereteit,
- véleményezni a Minősítő Bizottság Ügyrendjét,
- kijelölni a Bíráló Bizottság tagjait,
- elkészíteni a Bíráló Bizottság Ügyrendjét,
- elfogadni, illetve szükség esetén felülvizsgálni jelen működési szabályzatot, a Magánszállásadók Országos Szövetségének szakértőinek egyetértésével, - gondoskodni a védjegyrendszer elindításának pénzügyi forrásairól,
- gondoskodik, hogy a védjeggyel rendelkezők bekerülhessenek a NETA rendszerébe.
6.2. Bíráló Bizottság: A Bíráló Bizottság tagjait a Létrehozó szerv jelöli ki. A Bíráló Bizottság a Létrehozó szerv által meghatározott hatáskörében eljárva:
- dönt a szálláshely minősítéséről,
- ennek alapján engedélyezi, vagy elutasítja a védjegyhasználat jogát,
- felülvizsgálja a védjegyhasználatot az ellenőrzések eredménye alapján,
- szükség esetén rendelkezik annak visszavonásáról.
A Bíráló Bizottság tagjai:
- Magyar Turisztikai Ügynökség 1 tagja
- Magánszállásadók Országos Szövetségének 1 tagja
6.3. Minősítő Bizottság
A Minősítő Bizottság tagjait a Magánszállásadók Országos Szövetsége a szakértői közül jelöli ki. A Minősítő Bizottság megvizsgálja a minősítési kritériumok meglétét a beérkezett pályázatoknál és azokhoz szakmai ajánlást készíteni a Bíráló Bizottság részére.
6.4. Adminisztrációs feladatok
Magánszállásadók Országos Szövetsége
Dr. Mörk László elnök, 8798 Zalabér, Rákóczi út 29.
telefon:+36-30/530-69-17
e-mail: mosz.maganszallasadok@gmail.com
web: www.maganszallasadok.hu
Az adminisztráció feladatokat a Magánszállásadók Országos Szövetsége látja el, amely köteles:
- nyilvánosságra hozni az egyéb szálláshelyek minősítésére előre meghatározott követelmény szempontrendszert,
- kidolgozni a pályázati formanyomtatványokat és azokat közzétenni a szervezet honlapján,
- ellátni a védjegyhasználattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
- vezetni a védjegyjogosultakkal kapcsolatos adatokat tartalmazó nyilvántartást,
- gondoskodni a védjegy program további pénzügyi forrásairól.

7. Pályázati feltételek
Pályázati eljárásban részt vehet minden a 3.1. pontban meghatározott szolgáltató, amely megfelel a 7.1 pontban rögzített pályázati követelményeknek, és a 7.2. pont szerinti hiánytalan pályázatot benyújtja.
7.1. Pályázati követelmények Az egyéb szálláshelyek minősítésére pályázatot az a szolgáltató nyújthat be, amely:
- Rendelkezik a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése szerinti egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedéllyel, illetve a tevékenységének végzéséhez szükséges külön jogszabályokban előírt egyéb követelményekkel.
- Elfogadja, hogy védjegyhasználati jog elnyerése esetén a minősítési követelmények megvalósulását a Magánszállásadók Országos Szövetsége jogosult ellenőrizni.
- Az egyéb szálláshely köteles kiírni a panasz fórumok közé a Magánszállásadók Országos Szövetsége nevét és elérhetőségét.
7.2. A pályázat benyújtásának módja, elemei A pályázat benyújtására, a szükséges mellékletekre vonatkozó részletes tájékoztatás a Magánszállásadók Országos Szövetsége honlapján érhető el. A pályázatokat a formanyomtatványok kitöltésével, a pályázati díj befizetésének igazolásával, a Magánszállásadók Országos Szövetsége titkársága részére kell magyar nyelven, a szükséges mellékletekkel postai vagy elektronikusan úton eljuttatni. A Bíráló Bizottság évente négy alkalommal – indokolt esetben az Ügyrend szabályai szerint rendkívüli ülés is tartható – minden negyedév végén ülésezik. Az adott ülésen elbírálandó pályázatok beadási határidejét a Magánszállásadók Országos Szövetsége honlapján folyamatosan közzéteszi.
7.3. A pályázat elbírálásának rendje
A pályázatokat formai szempontból a Minősítő Bizottság vizsgálja meg. A pályázati formanyomtatványban a pályázó köteles megjelölni általa elnyerni kívánt minősítési kategóriát, s a szálláshely szolgáltatásainak erre vonatkozó adatait a szakmai szempontrendszer alapján.

A formai követelményeknek megfelelő pályázóknál a Minősítő Bizottság a pályázóval előzetesen egyeztetett időpontban, helyszíni bejárás során megvizsgálja a megjelölt minősítési kategóriára vonatkozó követelményeket, s azokról összefoglaló jelentést készít a Bíráló Bizottság részére. Az összefoglaló jelentés ajánlást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a védjegyhasználat jogosultság megadható-e, s az milyen minősítési kategóriára vonatkozzon. A minősítésről a Bíráló Bizottság szakmai szempontok alapján dönt. A Bíráló Bizottság a pályázat kedvező megítélése esetén engedélyezi a védjegyhasználatot az elnyert minősítési kategóriára.

Ha Minősítő Bizottság értékelése szerint az egyéb szálláshely nem felel meg az önbesorolásának, s ezzel a Bíráló Bizottság is egyetért, a Minősítő Bizottság erről írásban értesítést küld a pályázónak. Az értesítés tartalmazza a pályázó által kért besoroláshoz szükséges hiánylistát is. Ha a pályázó teljesítette a listában szereplő feltételeket, a Minősítő Bizottság ismét megszervezi a helyszíni látogatást és vizsgálatot. Ha az egyéb szálláshely megfelel az önbesorolásának és a kategóriájára vonatkozó követelményeknek, akkor a Minősítő Bizottság írásban javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére a pályázat elfogadására. Az újbóli minősítés költségeit a pályázó viseli.

Ha a Bíráló Bizottság nem ért egyet a Minősítő Bizottság javaslatával, a Magánszállásadók Országos Szövetsége a köteles más szakemberekből álló Minősítő Bizottságot kijelölni, amely újra elvégzi a helyszíni látogatást és vizsgálatot - a fent előírt eljárási rendre tekintettel -, valamint új javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére.

Amennyiben a Bíráló Bizottság a pályázó által előzetesen megjelölt más minősítési kategóriára vonatkozó védjegyhasználat jogosultság odaítéléséről dönt, a pályázó nyilatkozik, hogy kívánja-e az erre vonatkozó védjegyhasználati szerződést megkötni vagy újabb pályázatot nyújt be.

A fent rögzített eljárásokat követően, a pályázatot a Bíráló Bizottság írásban hagyja jóvá, s ez alapján a Magánszállásadók Országos Szövetsége 4 évre szóló védjegyhasználati szerződést köt a pályázó egyéb szálláshellyel, s átadja annak a besorolást bemutató, sorszámozott „táblát” és az azt tanúsító igazolást. Az egyéb szálláshely a táblát, mint védjegyet az egyéb szálláshely a főbejárat közelében, jól látható helyen köteles elhelyezni.

8. Védjegyhasználati szerződés
A védjegyhasználati jogot megszerző szolgáltatókkal a Magánszállásadók Országos Szövetsége köti meg a védjegyhasználat keretét rögzítő, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény IV. fejezete szerinti védjegyhasználati szerződést.

9. A védjegy használata
A védjegyjogosultságot az elnyert minősítési kategóriára a szolgáltató 4 évre szerzi meg és használhatja a védjegyhasználati szerződésben foglaltaknak megfelelően. A szolgáltató a védjegyet az egyéb szálláshelyen, a kereskedelmi kommunikációjában jogosult feltüntetni, a védjegyprogramban való részességére a program alapvető célkitűzéseinek egyidejű megjelölésével hivatkozni jogosult.

10. A védjegyhasználat jogszerűségének ellenőrzése
A védjegy használatának jogszerűségét, azaz a 4. pontban rögzített feltételek megvalósítását és folyamatos biztosítását a Magánszállásadók Országos Szövetsége jogosult ellenőrizni. A Magánszállásadók Országos Szövetsége helyszíni vizsgálatait a védjegyhasználati szerződés megkötésétől számított két éven belül egy alkalommal kötelezően elvégzi, illetve minőségi reklamációk, bejelentések esetén soron kívüli szemlét tarthat. A védjegyhasználat jogát megszerző szolgáltatók az ellenőrzések lebonyolítása során kötelesek együttműködni. Az ellenőrzéstől való elzárkózás esetén vélelmezhető, hogy a szolgáltató kötelezettségének nem tett eleget. Az ellenőrzésekre az ellenőrzési jogosultság egyidejű igazolása mellett, a Létrehozó szerv által megállapított tartalmú, hitelesített ellenőrzési formanyomtatvány kitöltésével kerül sor. Az ellenőrzés megállapításait a szolgáltató aláírásával ismeri el, annak vitatása esetén a formanyomtatványon észrevételt tehet. Az észrevételt a Magánszállásadók Országos Szövetségének titkársága a Bíráló Bizottság részére továbbítja. A Bíráló Bizottság megvizsgálja az észrevételt, annak figyelembevételével dönt a védjegyhasználat további engedélyezéséről vagy a minősítés módosításáról, illetve a védjegyhasználat visszavonásáról.

11. A védjegyhasználati jog megszűnése
Megszűnik a védjegyhasználat joga amennyiben:
- a védjegy használója jogosultságáról lemond,
- a Bíráló Bizottság visszavonja.
A Bíráló Bizottság a védjegyhasználati jogot visszavonja, ha:
- a szolgáltató az ellenőrzéstől elzárkózik,
- az ellenőrzésről készített formanyomtatvány alapján megállapítható, hogy a szolgáltató a követelményeknek nem tett eleget, és a szolgáltató a megállapításokra észrevételt nem tett,
- az ellenőrzésről készített formanyomtatvány alapján megállapítható, hogy a szolgáltató a követelményeknek nem tett eleget, és a szolgáltató által tett észrevételeket a Bíráló Bizottság elutasította,
- a védjegyhasználati szerződésben foglaltak megsértése esetén.

12. A védjegyhasználati jog megsértése, jogosulatlan védjegyhasználat
Védjegyhasználat megsértésének minősül, ha a szolgáltató a védjegyet
- jogosultság megszerzése nélkül,
- védjegyhasználati szerződés megkötése nélkül,
- jogosultság visszavonása után is,
- más, a követelményeknek meg nem felelő szolgáltatás vonatkozásában is használja.
Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a védjegyjogosult a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 27. §-ában rögzítettek szerint jár el.

13. Költségek
13.1. Pályázati díj: A Magánszállásadók Országos Szövetsége által megállapított pályázati díj függ a szálláshely nagyságától (szobaszám), valamint a minőségi kategóriától.(Megjegyzés: lakosztályok esetében a szobaszámot kell figyelembe venni.) Az országos szervezeti tagsággal nem rendelkező szolgáltatók részére a minősítési díj táblázatban feltüntetettnél 10-10 ezer Ft-tal emelkedik.
13.2. Védjegyhasználati díj A védjegyhasználat jogát megszerző szolgáltató a védjegyhasználati szerződésben meghatározott összegű védjegyhasználati díjat köteles fizetni a Magánszállásadók Országos Szövetsége részére, melynek előre meghatározott összege 2.000 Ft. A védjegyhasználati díj felhasználásáról a Magánszállásadók Országos Szövetsége rendelkezik. A védjegyhasználati díj minden megkezdett naptári év után fizetendő.

14. Záró rendelkezések

Létrehozó szerv nevében:
Magyar Turisztikai Ügynökség

Magánszállásadók Országos Szövetségének nevében:
Dr. Mörk László elnök, Budapest
1. számú melléklet

2. számú melléklet

A minőségi-esztétikai követelmények részletezése

Átlagos minőségű:

A kiválasztott anyagok kategóriája alacsony, minőségi osztálya, jelenlegi esztétikai állapota átlagos. A falak, burkolatok, bútorok, textíliák felújításra szorulnak. Tisztaság alapkövetelmény. Az alkalmazott anyagok színdinamikája nincs mindig összhangban, a színskála árnyalatait egy adott térben is ötletszerűen használja, így a szóban forgó tárgyak színei kontrasztba kerülhetnek. A homlokzat megjelenése, esztétikai állapota, állaga átlagos. A felületek, külső és belső vakolatrészek, burkolatok, lábazatok épek, nem repedezettek, nem omlanak, nem salétromosak, de kisebb esztétikai hibák előfordulhatnak. A belső berendezések kényelmi szintje, a szobák alváskomfortja átlagos, hosszabb tartózkodásra nem serkent.

Jó minőségű:
A kiválasztott anyagok kategóriája közepes, minőségi osztálya, jelenlegi esztétikai állapota jó. A falak, burkolatok, bútorok, textíliák állapota kifogástalan. Tisztaság alapkövetelmény. Az alkalmazott anyagok színdinamikája mindig összhangban van, a színskála árnyalatait tudatosan használja az adott tér funkciójának megfelelően, így a szóban forgó tárgyak színei harmonikusak. A homlokzat megjelenése, esztétikai állapota, állaga jó. A felületek, külső és belső vakolatrészek, burkolatok, lábazatok épek, nem repedezettek, nem omlanak, nem salétromosak, esztétikai hibák nincsenek. A belső berendezések kényelmi szintje, a szobák alváskomfortja jó, hosszabb tartózkodásra serkent.

Kiváló minőségű:
A kiválasztott anyagok kategóriája magas, minőségi osztálya, jelenlegi esztétikai állapota kiváló. A falak, burkolatok, bútorok, textíliák állapota kifogástalan, felújításra nem szorul, újszerű állapotot tükröz. Tisztaság alapkövetelmény. Az alkalmazott anyagok színdinamikája mindig összhangban van, a színskála árnyalatait tudatosan, használja az adott tér funkciójának megfelelően, így a szóban forgó tárgyak színei harmonikusak, a tervezettség, a tudatosság egyértelmű. A homlokzat megjelenése, esztétikai állapota, állaga kifogástalan, magas esztétikai értéket képvisel. A felületek, külső és belső vakolatrészek, burkolatok, lábazatok épek, nem repedezettek, nem omlanak, nem salétromosak, esztétikai hibák nincsenek. A helységek levegője nem dohos, nem füstös, kellemetlen szagok nem érzékelhetőek. A belső berendezések kényelmi szintje, a szobák alváskomfortja kiváló, hosszabb tartózkodásra alkalmas.